ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

«Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

ΤΙΤΛΟΣ: Νέα καινοτόμα σύνθετα προϊόντα από την ανακύκλωση γεωργικών
απορριμμάτων και άλλων υλικών προερχόμενα από φυσικούς πόρους.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PHRESCO
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ6ΥΒΠ-00006

 

Το έργο αφορά στην ανακύκλωση και επανάχρηση φυτικών υπολειμμάτων από γεωργικές καλλιέργειες (καλαμπόκι, ηλίανθο και βιομηχανική κάνναβη) και θαλάσσια φυτά (απορριπτόμενα φύλλα του αγγειόσπερμου Ποσειδωνία) για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, συνδράμοντας έτσι στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Τα υλικά αυτά αποτελούν σημαντικές ποσότητες βιομάζας, οι οποίες σήμερα μένουν κατά κύριο λόγο αναξιοποίητες. Σκοπός του έργου είναι να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή σύνθετων υλικών με εφαρμογές σε διάφορους τομείς (επιπλοποιία, κατασκευές εσωτερικών χώρων, αλλά και χρηστικά αντικείμενα).